10.4 - Tortura

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Egyetemes töri > 1492utan
Az európai integráció kialakulása, és az Európai Unió legfontosabb intézményei
Eszmei előzmények
„már az ókori görögök is” – név is tőlük
Római Birodalom
Középkor: keresztény Európa
1776 – USA – Európai Egyesült Államok pl. La Fayette márki
1834: Zollverein – német vámunió
I. VH után Páneurópai Mozgalom
Az integráció okai a II. VH után (időben váltakozó a súlyuk)
politikai:
háború elkerülése
szovjet veszély
gazdasági:
a II. VH-t követő gazdasági helyzet
természeti erőforrások megosztása
felvevő piac bővítése
politikai – gazdasági
globális kihívásokra válaszolni – Európa súlyának, szerepének megtartása (USA, SZU, Japán, Kína stb.)
Az integráció létrejötte
1949. (május 5.) : 12 állam részvételével megalakul az Európa Tanács - kormányközi alapon működő, korlátozott hatáskörű szervezet  a vitás kérdések tisztázására
1950. május 9. Schuman-terv meghirdetése (TK. 138.o.)
1951: Európai Szén-és Acélközösség (Montánunió) létrehozása – a gazdasági integráció nagy lépése. Benelux álamok, NSZK, Franciaország, Olaszország (hatok)
1957: Római szerződések
Európai Gazdasági Közösség  (EGK, Közös Piac)
Euroatom – Európai Atomenergiai Közösség
Szorosabb és szélesebb gazdasági együttműködés
1968: Vámunió is megvalósul
Tagok száma növekszik: Nagy Britannia, Dánia, Írország, Görögország, Portugália, Spanyolország,
1992/93: Maastrichti szerződés:  létrejön az Európai Unió név, cél a monetáris unió, bevezetik az európai állampolgárságot,
            3 pillér rendszere:
1. pillér: közös gazdaság- és valutapolitika
2. pillér: közös kül- és biztonságpolitika
3. pillér: bel- és igazságügyi együttműködés
4 szabadság elve: áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása
Újabb tagok: Ausztria, Svédország, Finnország.
1995: Schengeni egyezmény: belső határok eltörlése
1999: Euró bevezetése, 2002-ben készpénzben is – de nem minden tagállamban
2004: 10 új tagállam, főleg Közép-Európából, köztük Magyarország is
2009: Lisszaboni szerződés: az EU működését tette hatékonyabbá, nagyobb beleszólást adva az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek, így elvben az állampolgároknak
Alapjogi Charta kötelezővé tétele, kivételekkel.

Európai Tanács - Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • Szerep: meghatározza     az Európai Unió tevékenységének általános politikai irányvonalát és     prioritásait. Jelöltet állít és nevez ki egyes magas szintű uniós     tisztségek betöltésére
 • Tagok: az uniós     országok állam-, illetve kormányfői, az Európai Bizottság elnöke, az Unió     külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
 • Elnök: Donald Tusk
Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa) - Székhely: Brüsszel
Az Európai Parlamenttel együtt az Európai Unió fő döntéshozatali intézménye.
 • Szerep: az     EU-tagállamok kormányainak képviseletét ellátó intézmény, mely uniós     jogszabályokat fogad el és összehangolja az uniós szakpolitikákat
      Az Európai Tanács iránymutatásai alapján kialakítja az EU kül-     és biztonságpolitikáját.
      Megállapodásokat köt az EU és más országok vagy nemzetközi szervezetek     között.
      Az Európai Parlamenttel közösen elfogadja az éves uniós     költségvetést.
 • Tagok: az uniós     országoknak a megvitatandó szakpolitikai területért felelős miniszterei
 • Elnök: rotációs     alapon mindegyik uniós ország 6 hónapig tölti be az elnöki tisztet –     kivéve Külügyi Tanács: állandó elnöke van: az EU külügyi- és biztonságpolitikai főképviselője
Európai Bizottság (az EU kormánya) - Székhely: Brüsszel
Az Európai Bizottság az EU politikailag függetlenséget élvező végrehajtó szerve.
 • Szerep: előmozdítja     az EU általános érdekeinek érvényesülését azáltal, hogy     jogszabályjavaslatokat dolgoz ki, érvényt szerez a már elfogadott uniós     jogszabályoknak, továbbá végrehajtja a szakpolitikákat és az uniós     költségvetést
 • Tagok: a biztosi     testület, melybe mindegyik uniós tagállam 1 biztost delegál
 • Elnök: Jean-Claude     Juncker
      Az európai bizottsági elnöki posztra az Európai Tanácsban ülésező állam-     és kormányfők állítanak jelöltet az európai parlamenti választások     eredményének figyelembevételével. A jelöltnek az európai parlamenti     képviselők többségének támogatását el kell nyernie ahhoz, hogy     megválasszák.
Európai Parlament - Székhely: Strasbourg (Franciaország), Brüsszel, Luxembourg
Az Európai Parlament az EU jogalkotó intézménye, melyet ötévente közvetlenül választanak meg az uniós választópolgárok.
 • Szerep: jogalkotási     - Uniós jogszabályokat fogad el. Nemzetközi megállapodások elfogadásáról     határoz. Dönt az Európai Unió bővítéséről.
      felügyeleti: ellenőrzést gyakorol az összes uniós intézmény felett
      költségvetési A Tanáccsal együtt kialakítja és jóváhagyja az uniós     költségvetést.
 • Tagok: 751 európai     parlamenti képviselő, Az egyes uniós tagállamok nagyjából a népességük     arányában részesülnek az európai parlamenti mandátumokból. A     képviselők politikai hovatartozásuk, nem pedig állampolgárság szerint     alkotnak csoportokat
 • Elnök: Martin     Schulz
Az Európai Unió Bírósága (EUB) - Székhely: Luxembourg
 • Szerep: gondoskodik     arról, hogy az európai uniós jogszabályokat mindegyik tagállam azonos     módos értelmezze és alkalmazza, illetve hogy az uniós országok és     intézmények betartsák az EU-jogszabályok rendelkezéseit
 • Tagok: 6 évre
  •  
  • Bíróság: tagállamonként      1 bíró, továbbá 11 főtanácsnok; Törvényszék: tagállamonként 1 bíró
Európai Számvevőszék - Székhely: Luxembourg
 • Szerep: ellenőrzi,     hogy az uniós pénzforrások beszedése és felhasználása során nem történt-e     szabálytalanság, és segíti az uniós pénzgazdálkodás javítását
 • Tagok:     tagállamonként egy fő, 6 évre
Európai Központi Bank (EKB) - Székhely: Frankfurt (Németország)
 • Szerep: az euró     kezelése, az árstabilitás fenntartása, valamint az EU gazdasági és     monetáris politikájának meghatározása és végrehajtása
 • Tagok: az EKB     elnöke és alelnöke, és az uniós tagországok központi bankjának vezetője

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz