11.2 - Tortura

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Magyar töri
 
11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
 
 
Sztálin halála (1953) után Moszkva utasítására Nagy Imre lett a miniszterelnök, aki reformokat ígért.
 
A reformok az emberek életminőségének javítását célozták, a terror enyhítését.
 
1955-ben azonban megkezdődött a visszarendeződés.
 
Nagy Imrét leváltották, a pártból is kizárták, az új miniszterelnök Hegedűs András lett.
 
Megtorpant a politikai elitéltek rehabilitációja, újabb erőszakos téeszesítés kezdődött.
 
Nagy Imre körül azonban kikristályosodott a párt reformellenzéke.
 
1956 febr. SZKP XX. kongresszusa: Hrusccsov élesen szembefordul a sztálinizmussal – személyi kultusz felszámolása (az elhangzottak nagy része azonban nem kerül nyilvánosságra, azonban a pártkongresszusról érkező hírek a diktatúra végének reményét hozták)
 
Viták kezdődtek a Petőfi Körben / a diktatúra elleni lázadás a rendszer által egyedül engedélyezett ifjúsági szervezet, a Demokratikus Ifjúsági Szervezet (DISZ) kebelén létrejött értelmiségi vitakör / és az Írószövetség lapjában. Nagy érdeklődés kísérte az itt vitatott témákat: a sztálinizmussal való teljes leszámolás követelését, a demokrácia visszaállítását.
 
1956. jún. 28. - poznani munkásfelkelés, amely után a szovjet vezetés Rákosi menesztése mellett döntött. Az új pártfőtitkár Gerő Ernő lett, de ez nem jelentett igazi változást.
 
1956 kora őszére országszerte feszült hangulat uralkodott: 1956. okt. 6-án került sor Rajk László újratemetésére.
 
A forradalom kirobbanása
 
Diákmozgalmak: október16-án Szegeden a tiltás ellenére létrejött a DISZ-től független egyetemista ifjúsági szervezet, a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolák Szövetsége), amely napok alatt minden felsőoktatási intézményben megfogalmazta követeléseit. MEFESZ követelése 16 pontban;
 
-          szuverén állam visszaállítása - szovjet csapatok kivonása
 
-          demokrácia megteremtése – többpártrendszer, sajtó-, szólás- és gyülekezési szabadság -
 
-          szociális helyzet javítása - az erőltetett iparosítás felülvizsgálata, a beszolgáltatás eltörlése
 
-          törvénytelenségek megszüntetése - a korábbi rendszer bűnöseinek felelősségre vonása
 
Műegyetem nagygyűlése okt. 22-én: 14 pontos radikális kiáltvány.
 
Október 23-án:
 
Gerőék – Hruscsov kívánságára – Jugoszláviában Titoékkal békülési tárgyalásokon voltak, mire hazaértek, a lengyel események melletti szolidaritási tüntetés készül. Eleinte a belügyminiszter betiltja, majd nem sokkal előtte engedélyezi.
 
Tüntetés a Petőfi szobornál, majd a Bem téren; nemcsak a diákság, a munkásság is csatlakozott,
 
A tömeg a Parlament (Kossuth tér) elé vonult; már megjelennek a „lyukas” zászlók
 
Nagy Imre beszédet mond: „Elvtársak!” – hurrogás, még nem azonosul a követelésekkel, csillapítana – sikertelenül;
 
Tömeg a Magyar Rádió épületéhez vonul - követelések nyilvánosságra hozatala volt a cél
 
Helyette: Gerő Ernő rádióbeszéde: a tüntetőket ellenforradalmároknak, csőcseléknek nevezte; a Rádiónál fegyver dördült;
 
Este sor került a Felvonulási téren a Sztálin szobor ledöntésére;
 
Éjjel Nagy Imrét ismét miniszterelnökké választották.
 
A tüntetés kezdetben békésen zajlott, a békés jelleg és a jelszavak a lakosság többségének demokráciára, függetlenségre való igényét és szabadságvágyát fejezték ki. A tiltakozók a sztálinista Rákosi-rendszerrel való leszámolást követelték, a hatalom erőszakhoz folyamodott, és emiatt forradalom robbant ki.
 
A forradalom kiterjedése, szabadságharc
 
A felkelés már kiterjedt vidékre is, országos lett, a tüntetéseknek sortüzekkel vetettek véget (pl. Mosonmagyaróvárott);
 
A gyárakban Munkástanácsok, a településeken Forradalmi Bizottságok szerveződtek; sok a sztrájk;
 
A forradalom hírére mozgósították a szovjet hadsereget, velük a forradalmárok felvették a harcot,
 
Fegyveres ellenállás főbb gócai: Széna tér, Corvin köz – sok a fiatal, Molotov-koktél.
 
Október 25-én sortűz a Parlament előtt;
 
Október 28-án Nagy Imre tűzszünetet rendelt el, másnap a szovjet csapatok megkezdték kivonulásukat.
 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Rákosi-korszak embertelen diktatúrájának ellenhatásaként robbant ki, és a lakosság döntő többségének támogatását élvezte.
 
Konszolidációs kísérlet
 
Nagy Imre nyitott volt a felkelők követelései egy részének teljesítésére - ÁVH feloszlatása.
 
Megkezdődött a többpártrendszer újjáélesztése, a demokratizálódás, a politikai foglyok szabadon engedése.
 
Október 30.: Köztársaság téri pártház ostroma, lincselés -  a forradalom fekete foltja, amúgy „tiszta”, nincs kirakatbetörés,
 
Nemzetőrség megalakulása,
 
Október 31-én az MDP helyett új párt alakult Magyar Szocialista Munkáspárt néven.
 
November 1-én Nagy Imre deklarálta az ország kilépését a Varsói Szerződésből.
 
November 3-án új, koalíciós kormány alakult, Mindszenty bíboros este rádiószózatot intézett a nemzethez.
 
A forradalom leverése
 
A Szuezi-válság és az USA be nem avatkozási politikája miatt a SZU lehetőséget látott a forradalom fegyveres leverésére.
 
A főváros és az ország nagyvárosai ellen 4-én hajnalban átfogó támadást hajtott végre a Vörös Hadsereg, a védelem megbénítására november 3-án Maléter Pál honvédelmi minisztert a szovjetekkel való tárgyaláson Tökölön elfogták. Nagy Imre rádiószózata ellenére a hadsereg nem volt képes erőteljes ellenállásra, de a felkelő csoportok még jó egy hétig tartották magukat. A kormány sem volt a helyén (Nagy Imre a jugoszláv nagykövetségen kapott menedéket), mindössze Bibó István államminiszter maradt a Parlamentben, hogy szózatot intézzen a nemzetközi közösséghez, az ENSZ-hez.
 
November 4-11. között voltak fegyveres utóvédharcok Budapesten.
 
A Moszkvában megírt forgatókönyv szerint Szolnokon szintén november 4-én megalakult Kádár János vezetésével a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, amely nov. 7-én Budapestre érkezett a Kádár-kormány.
 
Kádár egy ideig abban a hitben élt, hogy elfogadtathatja a társadalommal, hogy kormánya a forradalom folytatója, a nemzeti ellenállás azonban nem ért véget:
 
- Nagy Imre nem volt hajlandó lemondani;
 
- illegális lapok és tüntetések éltették a forradalom eszméit; - tiltakozott az Írószövetség;
 
- a munkástanácsok sztrájkokat szerveztek;
 
- november 14-én létrejött a Nagy-budapesti Központi Munkástanács, amely kitartott a szovjet csapatok kivonása, a semlegesség, a szabadságjogok tiszteletben tartása és Nagy Imre mellett.
 
A Kádár-kormány a megszálló szovjet csapatok mellett a szerveződő karhatalomra (pufajkások) és a néhány tízezer MSZMP tagra számíthatott. (Munkásőrség)
 
Salgótarjánban, Egerben, Miskolcon és másutt sortüzekkel verték szét a tüntetőket.
 
1957. máj. 27: megállapodás a SzU-val, hogy a szovjet csapatok „ideiglenesen" továbbra is az országban maradnak.
 
 
A forradalom napjaiban a harcok során elesett több mint 2500 ember, megsebesült kb. 20 000.
 
Közel 200 000 ember emigrált az országból Ausztriába, majd onnan tovább más országokba.
 
A Kádár vezette kormány nem képes elnyerni a társadalom bizalmát, így az elrettentés válik a hatalom megszilárdításának fő eszközévé (bírósági ítéletek, internálások).
 
1956. dec. 5-én feloszlatták a munkástanácsokat. 1956. dec. 9-én kihirdették a statáriumot:
 
Megkezdődtek a letartóztatások. Megteltek a börtönök és az újból felállított internálótáborok.
 
A hatalom a terror érvényesítésében számíthatott a névleg feloszlatott ÁVH embereire.
 
A bírói, ügyészi karból eltávolították a politikai perekben részt nem vállalókat. A bírósági eljárásokban nem érvényesült az igazságszolgáltatás függetlensége.
 
A perek általában titkosak voltak, a fő cél a megtorlás és az elrettentés volt; alapvetően koncepciósak voltak. Igyekeztek a főbb szereplőket besározni, a hazai és a külföldi „reakció", „imperializmus" bérenceiként beállítani, összeeskü­vés-elméleteket gyártani.
 
Az új hatalom képviselői a szovjetekkel együttműködve döntöttek az ítéletekről. A Nagy Imre ellen indítandó bírósági eljárást a párt politikai bizottsága is jóváhagyta. Zárt tárgyaláson ítélték halálra (1958. jún. 15.) Maléter Pállal, és másokkal együtt. (Az ítéletek indoklásában valótlan elemek, illetve beállítások keveredtek valóságos tényekkel.)
 
Kb. 300-400 személyt végeztek ki (utolsó kivégzés 1961-ben volt).
 
Kb. 16 000 embert zártak börtönbe (főleg munkásokat és diákokat).
 
Számos egyszerű embert (munkást, értelmiségit, művészt) ítéltek el, fosztottak meg állásától, a továbbtanulástól, megfigyelték stb. a forradalomban való részvétele miatt, az ítéletek és a büntetések legtöbbször nem voltak arányban az elkövetett cselekedetek súlyosságával. A vádak rendszerint köztörvényes bűncselekménynek tüntették fel a forradalomban való részvételt.
 
A megtorlás korát az 1963. márc. 21-én életbe lépett általános amnesztia zárta le. (Az ENSZ-ben eddig napirenden tartották a ’magyar kérdést’, de a Biztonsági Tanácsban a Szovjetunió mindig megakadályozta a bábkormány elítélését. „Cserébe” az amnesztiáért, a Kádár-kormányt törvényesnek ismerték el, a rendszer legitimitást nyert.)
 
Politikai konszolidáció
 
A megtorlás és a szovjetek jelenléte azt sugallta, a rendszer sokáig fennáll. A lakosság java megkísérelte a fennálló hatalommal való együttélést, sokan mellé is álltak: érdekből, félelemből, meggyőződésből tán kevesebben. Kádár kiszorította a régi rákosista pártkádereket a hatalomból, óvakodott a személyi kultusz bevezetésétől, a politikai aktivitást nem akarta kikényszeríteni („aki nincs ellenünk, az velünk van”), a durva törvénytelenségeket nem engedte.
 
Megszűnt a konzervatív, sztálinista kommunista diktatúra, enyhébb (majd puhább) lépett a helyébe.
 
Gazdasági konszolidáció
 
A forradalom leverése után megindult a gazdasági konszolidáció: jelentős támogatás a szocialista országokból. Bár a nehézipar továbbra is elsőbbséget élvezett, a beruházásokat mérsékelték az életszínvonal megtartásához, emeléséhez. Az emberek ’jóléte’ immár számított.
 
A mezőgazdaság kollektivizálása is finomabban zajlott le, kedvezményekkel igyekezték megnyerni a parasztságot, ennek egyik gyümölcse a háztáji gazdaság. A magyar mezőgazdaság sikerágazattá vált, szocialista szinten jól biztosította az élelmiszer-ellátást, még exportra is futotta.
 
Mindezek és más okok következtében az ország a szocialista tábor legvidámabb barakkja lehetett.
 
A forradalom utóélete:
 
A Kádár-rendszerben 56 témája teljességgel tabunak számított, ill. csak „ellenforradalomként” volt említhető. A rendszer azonban a ’80-as években elvesztette támogatását, melyet addig a szocialista rendszerekben megszokottnál magasabb szintű ellátással szerzett meg. A puha diktatúrát övező közmegegyezésnek 1989-ben vége lett, Nagy Imrét és társait június 16-án tisztességgel nagy tömeg előtt újratemették a rákoskeresztúri temető 301-es parcellájában. Az ősszel kikiáltották a köztársaságot, 90 tavaszán pedig a többpártrendszerű demokratikus választásokkal megszületett az új rendszer törvényhozása. Kádár rendszere bukását már nem érte meg, 1990. július 6-án Nagy Imre rehabilitációjának napján meghalt.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz