Emelt szint - Tortura

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Az Oktatási Hivatal honlapján megtalálható a vizsgakövetelmény, illetve a vizsga leírása.
2. A középkor
1. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai.
2. A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek).
3. A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban.
4. Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői.
5. Művelődés és írásbeliség a középkorban.
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
1. A honfoglaló magyarság életmódja.
2. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán idején. Az Aranybulla.
3. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. Zsigmond király külpolitikája.
4. Hunyadi János törökellenes harcai.
 
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789)
1. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása
3. A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.
4. Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya.
5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, hétéves háború).

1. Az ókor és kultúrája
1.3. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális jellemzői. A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész). A kereszténység államvallássá válása.

 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914)
 1. A napóleoni háborúk fordulópontjai. A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán.
2. Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása.
3. Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig.
4. Az ipari forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete)
 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914)
1. A nemzeti eszme a reformkorban. A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.
2. Népek, nemzetiségek (pl.: németek, zsidók, szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben
3. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, közegészségügy, iskolahálózat).
4. Budapest világvárossá fejlődése. Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában. Egyenlőség és emancipáció.
10. A jelenkor (1945-től napjainkig)
1. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini válság, Korea, Kuba, Vietnam).
2. A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. A Kínai Népköztársaság létrejötte. A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam
4. Az európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).
5. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban.
11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
1. Magyarország szovjetizálása (1945-1949).
2. A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései.
3. A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak.
4. A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011).
5. Demográfiai változások Magyarországon 1945-től.
 5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790)
1. A három országrész berendezkedése.
2. Bethlen Gábor fejedelemsége.
3. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról.
5. Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon.

 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945)
1. Magyarország az első világháborúban. Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.
2. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években
3. A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika
4. Magyarország a náci birodalom árnyékában. A területi revízió lépései. Kállay Miklós miniszterelnöksége

8. A világháborúk kora (1914-1945)
2.  Életmód és mindennapok a 20. század első felében. A világgazdasági válság és a New Deal.
3. Az olasz fasizmus jellemzői.
5. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei.
 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek
1. Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek. Nemzetiségek Magyarországon.
3. Az állam gazdasági szerepvállalása. A pénzpiac működése. A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz