Középkori egyház - Tortura

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Egyetemes töri > Középkor
A KÖZÉPKORI EGYHÁZ
A kereszténység eltérő fejlődése keleten és nyugaton
·      476-ban nyugaton megbukik a császárság ® az Egyház függetlenedik
·      Keleten (Bizánci birodalom) viszont minden marad a régiben -  Cezaropapizmus
·      Nyugaton marad a latin nyelv, keleten viszont a görög lesz az uralkodó
·      Az arab terjeszkedés miatt a keleti Egyház defenzívába szorul
·      Nyugaton viszont a latin Egyház egy sor barbár népet megtérített
A pápai állam kialakulása
·      István pápa a longobárdok ellen Kis Pippintől kért segítséget (751), cserébe elismeri királynak
·      Az új államban (756) a pápa lesz a világi uralkodó
A nagy Kelet-Nyugati Egyházszakadás
· Liturgikus-, nyelvi- és dogmatikai különbségek
· Bizánc lenézte a barbár nyugatot, Róma pedig Bizánc helyett az új nyugati államok felé fordul
· 1054-ben végleg kettészakad a kereszténység
o  Nyugat, latin nyelvű, Római Katolikus Egyház
o  Keleti, görög nyelvű, Ortodox Egyház
Szerzetesség
· Sok vallásban megtalálható, célja a világból kivonulni, hogy fokozottan Istenre koncentrált életet éljenek
· Eleinte remete-mozgalom keletkezik
· Később ezek a remeték társaságokat alapítottak
· Szigorú életvitel – szegénység, tisztaság, engedelmesség; Az alap az evangéliumi tanítások megélése
· Keleten Szt. Vazul regulája és rendje terjed el – elmélkedő szerzetesség
· Nyugaton Nursiai Szt. Benedek rendalapítása lesz tartós és nagy hatású - bencések
· Ora et labora!”Tevékenységük: földművelés, könyvmásolás, hittérítés

 
Clunyi reform
·           A X-XI. században a vallásosság felerősödik, szentek, az ereklyék tisztelete.
·           Az embereknek azonban nem felelt meg az elvilágiasodott egyház
·           Reformmozgalom indult a hitélet megerősítésére, az egyház megtisztítására. központ: Clunyi kolostora.
·           Visszatérnek az ősi regulákhoz, s új szerzetesrendek is alakulnak: ciszterciek, premontreiek.
·           Felléptek a szimónia, azaz az egyházi méltóságok vásárlása ellen,
·           megjelent a papi nőtlenség (cölibátus) követelése, hogy a papok csak a hivatásukkal törődjenek.
·           Az 1059-es lateráni zsinat intézkedései:
·           elfogadták a cölibátust,
·           megtiltotta a világi invesztitúrát, vagyis, hogy világiak iktassák be hivatalukba a püspököket,
·           kimondták, hogy a pápát ezentúl a bíborosoknak kell megválasztaniuk.
·           A római pápa a XI. sz. végére megszerezte a NY-i kereszténység vezetését, kivívta a világi hatalomtól való függetlenségét.  
A pápaság a reformok élén
·           VII. Gergely pápa , egykor cluny szerzetes 1075-ben kiadta a Dictatus Papae-t, amelyben politikai követeléseket is megfogalmazott:
-            kizárólagos vezető szerepet a pápaságnak a római katolikus egyházon belül,
-            felsőbbséget a világi hatalommal szemben.
A német-római császárság a XI. században
Az egyházi reformokat, míg azok a hitéletet érintették, a császárság támogatta. Mivel az invesztitúra jelentős hatalom volt számukra, hisz az általuk kinevezett egyházfőkre – és azok birtokaira- támaszkodva igazgatták a birodalmat, a császár elutasította a pápaság politikai követeléseit.
Invesztitúra harcok – az egyház politikai törekvései
Az állam és az egyház, a világi és a lelki hatalom nagy vetélkedése, a pápaság és a császárság hatalmi küzdelme, a keresztény Európa feletti vezető hatalomért. Az összecsapás az invesztitúra-jog kapcsán alakult ki.
Az első szakasz (VII. Gergely – IV. Henrik)
·      1075-ben VII. Gergely kiadta a Dictatus Papaet, majd megtiltotta a világi invesztitúrát, ezzel nyíltan hadat üzent a császárnak
·      1076-ban IV. Henrik megfosztotta VII. Gergelyt a pápaságtól, aki válaszul kiátkozta őt az egyházból.
·      1077-ben IV. Henrik elzarándokolt Canossába
·      Utána fegyveres küzdelmek
·      1122-ben II. Callixtus pápa és V. Henrik megegyezést kötnek, ez a wormsi konkordátum. Ennek értelmében ketten adták át a jelvényeket, így a jogokat is. A világi dolgokban a császárnak, az egyházi dolgokban a pápának tartoznak engedelmességgel az egyházi emberek.
A második szakasz (III. Sándor – I. Frigyes)
A harc a gazdag Észak-Itáliáért folyt. Ez a terület hivatalosan a császárság részét alkotta, de az Alpok miatt nem érvényesült a császár a hatalma. Két párt alakult ki, a guelfek, akik pápapártiak, és a ghibellinek, akik császárpártiak.
1176-ban Legnanonál végül a császár vereséget szenvedett, megismételték a wormsi konkordátumot.
A pápaság kísérlete az európai hegemóniára
·      Ince uralkodása idején (1198-1216) a pápaság hatalma kiteljesedett. Ekkor ismerték el a legtöbben a pápai hatalmat, a pápa királyokat átkozott ki, pl. Földnélküli János angol királyt.
·      1215-ben felállításra került az inkvizíció, az egyházi törvényszék az eretnekek ellen.
A harmadik szakasz (II. Frigyes – IX. Gergely)
A pápaság a 14.-15. században
·      A harcokban maga is gyengült, világi hatalma és gazdagsága ellen mozgalmak indultak  
·      hamarosan a feltörekvő francia királyság befolyása alá kerültek („avignoni fogság”:1309-1377.)
·      1378-ban a pápa visszatért Rómába, de Avignonban is választottak egyet, ez a nagy nyugati egyházszakadás.
·      Reform-mozgalmak indultak. Luxembugi Zsigmond császár a konstanzi zsinaton (1414-18) végül felszámolta az egyházszakadást, de a reformok elmaradtak.
A keresztes háborúk
Céljai:
·      megsegítsék a keleti keresztényeket és visszahódítsák a muszlim uralom alá került szentföldi területeket.
·      a keleti kapcsolat gazdasági érdekei és az európai „népességfelesleg” lecsapolása
·      feudális anarchia levezetése –a hitetlenek ellen háborúzzanak a földesurak, ne egymás ellen,
·      az egyház és a pápaság európai tekintélyének helyreállítása ill., az egyházszakadás felszámolása
II. Orbán a clermonti zsinaton (1095) meghirdette a harcot a Szentföld felszabadításáért.
·      A kereszteseknek 1099-ben sikerült Jeruzsálemet elfoglalniuk,
·      latin-keresztény fejedelemségeket hoztak létre.
·      Az 1270-es évekig Európából nyolc nagyobb és számtalan kisebb sereg, hadjárat indult, a Szent Sír védelmére pedig önálló szerzetes-lovagrendek alakultak.
·      A végső győzelmet azonban a muszlim túlerő és a keresztesek, az európai államok közötti ellentétek miatt nem sikerült biztosítani.
Következmények:
·      fellendült a levantei kereskedelem (Genova és Velence óriási jövedelem), az európai gazdaság
·      Európa érintkezésbe került az antik és az arab tudomány és kultúra vívmányaival,- keleti pompa, étkezés, fürdő
·         A szentföldi háborúk során az iszlám világ hatására Nyugaton meghonosodott a keleties életvitel (higiénia, pompaszeretet), a kulturális kapcsolatok azonban már kevésbé virágoztak a Jeruzsálemi Királyság területén. Az iszlám és a keresztény kultúra egymásra hatása inkább Szicíliában és Hispániában érvényesült. A keresztes hadjáratok időszakát másként ítéli meg a keresztény és a muzulmán világ. A kezdeti sikeres támadások az iszlám előretörését csak átmenetileg állították meg, s a muzulmán haderő végül felülkerekedett az általuk megszállóknak és barbároknak tekintett „frank” seregeken.
·      ugyanakkor feléledt a dzishád és véglegesítette a nyugati és keleti egyház közötti ellentétet is
·      Felerősödött a korszakban az antijudaizmus, azaz a zsidóság elleni erőszakos fellépések.
Lovagrendek létrejötte
A keresztény államok, a zarándokok védelmére, ellátására szerveződtek meg.
Johanniták: Templomosok: Német lovagrend:
Eretnekmozgalmak
A XII. századtól Nyugat-Európában terjedőben voltak az eretnekmozgalmak, a kathar-albigens és valdens mozgalmak. Hirdették:
-          az őskeresztényi elvekhez való visszatérést,
-          elítélték az egyház gazdagságát és fényűzését,
-          nem ismerték el az egyházi hierarchiát és a római pápát sem.
A pápaság fellépett ellenük. III. Ince keresztes hadjáratot hirdetett a dél-franciaországi albigensek ellen, 1215-ben pedig a lateráni zsinat elrendelte az eretnekek felkutatását, melyre létrehozta az inkvizíciót.
A kiátkozás az egyik legsúlyosabb büntetés volt a középkorban, akit kiátkoztak, nem vehette magához a szentségeket, bárki büntetlenül megölhette, a kiátkozott gyakorlatilag kívül került a társadalmon.
Szerzetesrendek a 13. században
koldulórendek: az Assisi Szent Ferenc által alapított ferences
Szent Domonkos által létrehozott domonkos rend.
Kezdetben tényleges koldulásból tartották fenn magukat. Kolostoraikat az emberek között, a városokban építették fel. Fontos volt az emberekkel való kapcsolattartás: gyóntatás, prédikálás, majd később a tanítás. A domonkosok megkapták az inkvizíció irányítását.
A vallás, egyház szerepe
    A vallás végig kísérte az ember életútját. A legfontosabb eseményeket az egyház celebrálta a keresztelőtől a házasságon át a temetésig. Az egyházi jog (a kánonjog) szabályozta a házasságot, általa köttetett meg, ő oldotta fel, az egyház képviselője készítette el a házassági szerződést, ő segített dönteni a házasság anyagi természetű gondjain, és még a házastársi kötelezettségeket is ő kérhette számon.
    A szerzetesrendekkel intézményesítette azt, hogy akik szabadulni akartak a feudális társadalom szorításától, hátat akartak fordítani a világnak és az apostolokat követve szegénységben, testvéri szeretetközösségben akartak élni, ezt megtehessék, hivatalos keretek között. Akiket nem tudott elfogadni, azokat eretneknek nyilvánította az egyház és fellépett ellenük.
    A keresztény erkölcs meghatározó erejű (kizárólagos) ekkor.
    Az egyház szentesítette a fennálló feudális rendet, politikai hatalma, befolyása jelentős
     Ideológia: imádkozók, harcosok, dolgozók
     a koronázással törvényesítette az uralkodót
    Hatással volt a lovagi erényekre, a Treuga Dei (Isten békéje) mozgalommal fékezni próbálta a feudális anarchiát.
    Az egyház intézte az írásbeli ügyeket, mivel ez az intézmény őrizte az írni tudás képességét. Az állam ügyei mellett intézte a mindennapok ügyintézését is. Az ún. hiteles helyek szentesítették a szerződéseket a birtokadományozástól kezdve a malombérleti jogon át a hospesek jogainak rögzítéséig.
    Az egyház szellemi irányítása kiterjedt az oktatás, nevelés, a tudományok, művészetek, az életvitel egész területére
Mindennapi élet
    Az emberek életét a vallás, a társadalomban elfoglalt helyük és kiváltságaik határozták meg, és a vagyoni helyzetük.
    Az egyház erőteljesen szabályozta az életet
    A halál természetes volt, együtt éltek vele
    Patriarchális családmodell, apa a legfőbb úr, a nők alárendelt szerepet játszottak – eredendő bűn, de Mária-kultusz
    A gyerekeknek nem nagyon volt gyerekkoruk, hamar kis felnőttként kezelték őket
Zsidó-keresztény együttélés a középkorban
Hogyan tekintettek a keresztény társadalmak a vallási kisebbségre? A zsidók a középkorban minden jelentősebb városban külön utcákban vagy városnegyedekben éltek. A többségi keresztény társadalomtól való elzárkózásukkal az európai zsidó közösségek őseik vallásának és kultúrájának megőrzésével tartották meg identitásukat. A kereszténység elterjedésekor egyes egyházatyák a zsidóság elkülönítését hangoztatták, kiemelve a zsidók szerepét Jézus elítélésében, illetve hogy nem tekintik Krisztust Isten Fiának, a Megváltónak. Az antijudaista nézetek hirdetői teológiai érvekkel, vallási alapon utasították el a zsidó vallást. A 4. századi egyházi zsinatok határozatai már tiltották a zsidókkal való házasodást (ugyanakkor a zsidó szabályok sem engedélyezték a vegyes házasságot), és foglalkozási korlátokat szabtak számukra (például földvásárlás tilalma). A különböző korlátozó rendelkezések miatt a középkorban a zsidóság egy része a kereskedelmi, illetve a pénzügyi életben tevékenykedett.  A kialakuló céhes ipar is kizárta a zsidókat, de ettől függetlenül számos céhen kívüli zsidó kézműves dolgozott. A városok kialakulásánál a zsidók a saját vallásuk védelmére elkülönültek a többségtől, de a szeparációt a városi hatóságok is elrendelték.  Egyes helyeken szabályozták a zsidók költözését, és az egyház további jogfosztó intézkedéseket hozott. A zsinati határozatok eltérő ruhaviseletre kötelezték a zsidókat; egyes helyeken kör alakú sárga foltot kellett a ruhájukra varrniuk, máshol csúcsos kalap hordását írták elő számukra. A zsidókkal szembeni előítéletek a 12. századtól a vérvádak megjelenésével fokozódtak. (A hamis vádak szerint a zsidók rituális gyilkosságokat követnek el, áldozataik keresztény gyerekek, akiknek a vérét vallási ceremóniákhoz, mágiához, orvosláshoz használják fel.) A felfokozott hangulat többször zsidóellenes támadásokhoz vezetett, miközben magas egyházi méltóságok hangsúlyozták, hogy a vérvád alaptalan rágalom.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz